تبلیغات
توسعه مکران - علم بهتر است یا ثروت
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
معلم شاگرد را صدا زد تا انشایش را درباره ی "علم بهتر است یا ثروت"بخواند.
پسر با صدایی لرزان گفت:"ننوشتم آقا..........!"
پس از تنبیه شدن با خط کش چوبی.او در گوشه ی کلاس ایستاده بود
و در حالی که دست های قرمز و باد کرده اش را به هم می مالید.زیر لب گفت:
آری!"ثروت"بهتر است.چون آن وقت می توانستم دفتری بخرم و بنویسم


عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت