تبلیغات
توسعه مکران - سرزمین مادری
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 

عشق سرزمین مادری از زمره عشق های مقدس شمرده می شود که با خون و گوشت آدمی عجین شده است . هر انچه که به نام و حثییت و منافع سرزمین مربوط می شود انسان را به وجد می آورد و برای سربلندی و بزرگی آن می کوشد . اما انسانی که ظاهرا در  ذات خود  چنین خصلت های میهن دوستانه ای را دارد در عمل در مقابل سرزمین خود قد علم می کند و با دشمنانی که روزی فرزندان این سرزمین را به خاک و خون می کشیدند هم سفره می گردد .

انسانی که ادعای مهین دوستی و ازادی سرزمین خود را دارد به نام آزادی و دمکراسی مردم کوچه و بازار را دشمن می پندارد و نخبگان و ستارگان درخشان علم و دانایی سرزمین خود را اماج بمب ها و مسلسل ها قرار می دهد و باز نام ازادی خواهی و دمکراسی بر خود می نهد.                                        


او از انسان و انسانیت فقط نامی بر خود به یدک می کشد و هر انچه را که به نام ازادی و ازادگی انجام می دهد چیزی جز بردگی و خیانت نیست . او ریشه درختی را می زند که خود بر شاخه ای از آن قرار گرفته است .

او در لباس میش فرزندان سرزمینی را هدف قرار می دهد که خود جزیی از آن سرزمین است . و  چه زیبا خداوند در قرآن توصیفی همسان لیاقت او  قرار داده است .منافق 

او چگونه می تواند چنین لجن وار با خود کنار بیاید و ادعای ازادی خواهی مردمانش را بکند. 

طبقه بندی: سیاسی، 
عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت