تبلیغات
توسعه مکران - نکته
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
آنكس كه نداند و نداند كه نداند در جهل مركب ابدالدهر بماند 


آنكس كه نداند و بداند كه نداند لنگان خرك خویش به مقصد برساند


آنكس كه بداند و بداند كه بداند اسب طهب از گنبد گردون بجهاند


عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت