تبلیغات
توسعه مکران - بودن و نبودن
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
رنج جانکاهی ست گنج بودن و مجهول ماندن , گنج بودن و در ویرانه ها فراموش ماندن , رنج بزرگی ست علم بودن و عالم نداشتن , علم بودن و عالم نیافتن ! زیبا بودن و نادیده ماندن ! فریاد بودن و ناشنیده ماندن !
نور بودن و روشن نکردن ! آتش بودن و گرم نسا
ختن ! عشق بودن و دلی نیافتن ! روح بودن و کالبدی نبودن ! چشمه بودن و تشنه ای ندیدن ! پیام بودن و پیامبر بودن و کسی نداشتن ! مثنوی بودن و خواننده ای ندیدن !چنگ بودن و پنجه نوازنده ای نبودن ... چه بگویم ؟
خدا بودن و انسان نداشتن !!!

استاد دکتر شریعتی چه پر معنا و زیبا از این رنج جانکاه سخن گفته است . هر کلمه و جمله ای از او خود  دنیایی از معانی و مفاهیم را بدنبال دارد و انسان را برابر مفهوم انسانیت قرار می دهد او زیبایی های انسان بودن را به رخ انسان می کشد و گنج های پنهان وجود او را که در پس پلشتی ها و زشتی ها رنگ می بازند یادآور می شود . او خدایی خدا را که با همه بزرگی و توانایی و قدرت به ما یادآور می شود و صفت های حیوانی انسانهایی که نام انسان را به دنبال خود یدک می کشند .
اری : سخت است تحمل رنج و دردی که انسان برا اساس صفت های حیوانی خود مرتکب آن می گردد و خوی روحانی و خدایی خود فراموش و به حیوانی درنده تبدیل می گردد که جز خود و منافع خود هیچ نمی بیند 
خداوندا : انسان بودن مان را به ما بازگردان طبقه بندی: اجتماعی، 
عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت