تبلیغات
توسعه مکران - دن کیشوت های دوران
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
سخت است ادم از دلتنگی های خود سخن بگوید اما همواره مواظب باشد تا به ساحت دن کیشوت های زمانه بر نخورد . از نامردیها سخن بگوید اما مصداقی برای تایید گفته هایش به زبان نیارد . مباد دن کیشوت های دوران دلخور شوند . دن کشیوت هایی که جز خود و افکار خود نمی بینند . اگر خوب بنگریم دنیای اطرافمان مملو از صاحبان چنین افکاری است . انان دنیای ملموس عینی وعلمی و تجربی را رها کرده اند و به دنیای خیالی خود اویزان شده اند . انان در دنیایی از توهمات قرار دارندو دانایی عقل خود را  برتر از همه می دانند و جز سخن خود سخن حقی را نمی شناسند . انان با رفتارهای خود دیگران را تحقیر می کنند و رفتار خود را متمدنانه قلمداد می کنند .
انان سرداران میدان خیال و احساس هستند و شادی خود را در شکست اندیشه های واقعیت می بینند . خود برتر بینی و خود بزرگ بینی از صفات بارز دن کیشوت های زمانه است . انان خود را صاحب اندیشه و باورهای راستین می دانند و رفتارهای اعتراض امیز دیگران نسبت به خود را مرگ باورهای خود می دانند در حالی که خود پیک مرگند . مصاحبت با چنین ادمهایی حکم همسایگی با گسل های زلزله را دارد و ممکن است هر لحظه تو رو مدفون کندعناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت